معرفی لینک‌های مفید

IPA (International Psychoanalysis Association)

IPA (International Psychoanalysis Assocoation)

IPA یا انجمن بین المللی روانکاوی سازمانی مشتمل بر ۱۲,۰۰۰ عضو روانکاو و ۷۰ سازمان تشکیل دهنده است. IPA در سال ۱۹۱۰ توسط زیگموند فروید (توسط ایده‌ای پیشنهاد شده از ساندور فرندزی) تاسیس شد.
The International Psychoanalytical Association is an association including 12,000 psychoanalysts as members and works with 70 constituent organizations. It was founded in 1910 by Sigmund Freud, from an idea proposed by Sándor Ferenczi

زاوش (دانشنامه روانکاوی ایزان)

زاوش (دانشنامه روانکاوی ایران)

این کانال ثمره اشتیاق گروهی است که سالهای طولانی تحت درمان و آموزش روانکاوی از شهد شیرین آن نوشیدند، تقدیم به علاقمندان. قابل استفاده برای درمانگران و درمانجویان تحلیلی