برای رسیدن به عشق بشر همیشه میل دارد میل دیگری شود، همچنین از سوی دیگری تایید شود. کودک به دلیل درماندگی ابتدایی‌اش همواره به بزرگ دیگری نیاز داشت. حمایت و توجه بزرگ‌دیگری منجر به بقا و زنده ماندن کودک می‌شد. توجهی که فکر می‌کند تمام عمر برای زنده ماندن و بقا به آن نیاز دارد. این ویژگی خاص و مشهود هستری است. هیستری کسیست که برای عشق میل دیگری را قبول و آن را میل خود میکند.